ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 47 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1. Sanela Majer Novaković, 2. Vedrana Lončar, 3. Mario Perec. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/67 URBROJ: 2103-09-21-01 U Bjelovaru, 13. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 13. Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", broj 17/19), članka 5. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 78/20) i članaka 10., 11., 12. i 13. Odluke o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ("Županijski glasnik", broj 1/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Članak 1. U Rješenju o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ("Županijski glasnik", broj 4/20) iza članka 1. dodaje se novi članak 2. koji glasi: "Članak 2. Povjerljiva osoba iz članka 1. ovog Rješenja prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće infomacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama". Članak 2. Iza članka 2. dodaje se novi članak 3. koji glasi: "Članak 3. Osoba za nepravilnosti obvezna je: - za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti - obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti - procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti - odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika - pr ed l ož i t i odgovorno j osob i poduz iman j e odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti - pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima - pripremiti godišnje objedinjeno izvjepće o nepravilnostima. Članak 3. Dosadašnji članak 2. postaje člankom 4. Članak 4. Ove izmjene i dopune Rješenja stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/20-01/29 URBROJ: 2103-09-22-4 U Bjelovaru, 10. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 14. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=