ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 48 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dežanovac Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Dežanovac imenuju se: 1. Tanja Sabo, 2. Ljubica Saratlija, 3. Lana Dubravac. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 17. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 15. Na temelju članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarskobilogorske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine ("Županijski glasnik", broj 11/21.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Članak 1. Osniva se Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od predsjednika i četiri člana/ice. Članak 2. U Povjerenstvo imenuju se: 1. Zlatko Pavičić, dipl. ing. agr. – predsjednik, 2. Dalibor Jurina, mag. ing. agr. – član, 3. Martina Posavac Ćurić, dipl. oec. – članica, 4. Dario Lovković, dipl. oec. – član, 5. Mihaela Hađasija Čauš, dipl. ing. – članica. Članak 3. U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: - razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavaju li uvjete za dodjelu potpora, - ocjenjuje podnesene zaht jeve i opravdanost troškova, - utvrđuje prijedlog liste o dodjeli subvencija, te istu upućuje Županu na donošenje Odluke. Članak 4. Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva. Sjednica Povjerenstva održat će se ako je nazočna većina članova, a može se u iznimnim slučajevima održati i elektronskim putem. Povjerenstvo utvrđuje prijedlog Odluke za dodjelu potpora većinom glasova ukupnog broja članova. Članak 5. Tehničke i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu Bjelovarskobilogorske županije. Članak 6. S danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Županijski glasnik", broj 3/20). Članak 7. Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 320-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 20. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 16. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za unutarnju reviziju Hrvatske zajednice županija

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=