ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 55 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-5 Bjelovar, 24. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 40. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. ožujka 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o I. izmjenama i dopunama Plan nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 406-01/22-02/01, Ur.broj: 210372-04/02-22-03, od 01. ožujka 2022. godine, kojom se usvajaju I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-38 Bjelovar, 01. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 41. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 02. ožujka 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, donijetu na 13. sjednici Upravnog vijeća Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, održanoj dana 22. prosinca 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-9 Bjelovar, 02. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 42. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. ožujka 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, kako slijedi: a. medicinska sestra – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, b. medicinska sestra – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, c. medicinska sestra prvostupnica – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, d. medicinska sestra prvostupnica – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta, e. zdravstveni administrator – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, f. zdravstveni administrator – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta, g. sobarica-higijeničarka – 3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, do 12 mjeseci – zamjena za vrijeme bolovanja, h. konobar/ica – 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme, i. konobar/ica – 5 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci – uvođenje novog ugostiteljskog objekta u poslovanje,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=