ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 56 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 j. kuhar/ica – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, k. pomoćni kuhar/ica – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme, donijetu na 14. sjednici Upravnog vijeća Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, održanoj dana 28. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-12 Bjelovar, 09. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 43. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) i odredbi Odluke o provođenju popisa imovine, obveza i potraživanja ("Županijski glasnik" broj 11/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Elaborata o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu I. Prihvaća se Elaborat o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-01/21-01/23 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 14. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 44. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za izvođenje vantroškovničkih radova na projektu Izgradnje Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za izvođenje vantroškovničkih radova na projektu Izgradnje Glazbene škole Vatroslava Lisinskog sukladno Odluci Školskog odbora KLASA: 007-04/22-01/1, URBROJ: 2103-48-02-22-4 od 31. siječnja 2022. godine. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na građevinsko-obrtničke, strojarske i elektrotehničke radove te nadoplatu za dizalo i radove na vodovodu i hidrantskoj mreži u iznosu od 250.173,21 kuna (bez PDV-a) ili 312.716,51 kuna s PDV-om. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000106 Izgradnja Glazbene škole V. Lisinskog, pozicija PR01697, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-31 Bjelovar, 2. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 45. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK Točka 1. Sukladno odredbi članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13,65/17,114/18,39/19 i 98/19) traži se od Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije da izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Daruvara. Točka 2. Međusobna prava i obveze u vezi izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Daruvara, Za-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=