ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 57 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK vod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Grad Daruvar utvrditi će posebnim ugovorom. Točka 3. Ovaj Zaključak stupa na stagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA:350-06/22-01/1 URBROJ: 2103-21-22-2 Bjelovar, 07.02. 2022.godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 46. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Đulovac za iznajmljivanje dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Đulovac za iznajmljivanje dvorane uz naknadu. II. Cijena najma dvorane iznosi 150,00 kuna po satu. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-52 Bjelovar, 25. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 47. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 03. veljače 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o usvajanju Pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/02, Ur.broj: 2103-72-03-22-09, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, 31. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-16 Bjelovar, 03. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 48. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. veljače 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja višeg stručnog suradnika – diplomirani pravnik na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja višeg stručnog suradnika – diplomirani pravnik na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/2203/2, Urbroj: 2103-72-03-22-08, dana 31. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-19 Bjelovar, 04. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 49. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=