ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 58 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za izdavanje suglasnosti izvođaču radova Gradnji Alaber d.o.o. za produljenje roka izvođenja sanacije od potresnog djelovanja na Područnoj školi Šandrovac I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za izdavanje suglasnosti izvođaču radova Gradnji Alaber d.o.o. za produljenje roka izvođenja sanacije od potresnog djelovanja na Područnoj školi Šandrovac zaključno sa 24.02.2022. godine, s tim da produljenje ovog roka ne utječe na konačni rok završetka radova energetske obnove, a to je 04. 05. 2022. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-25 Bjelovar, 24. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 50. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Plan nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/1, Ur.broj: 2103-72-0322-05, od 18. siječnja 2022. godine, kojom se usvaja Plan nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-6 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 51. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja nosača u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja nosača – tri (3) izvršitelja na neodređeno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/1, Urbroj: 2103-72-03-22-11, dana 18. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-7 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 52. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja domara – kućnog majstora u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja domara – kućnog majstora – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/1, Urbroj: 2103-72-0322-10, dana 18. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-8 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=