ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 62 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 63. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar za organizaciju nastave I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar za organizaciju nastave. II. Nastava će se od 10. siječnja 2022. godine odvijati od ponedjeljaka do petka na način da nastava počinje u 7:10 (nulti sat), a završava u 14:45 (osmi sat), a nastavni sat traje 45 minuta. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-10 Bjelovar, 12. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 64. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar za potpisivanje III. Aneksa Ugovora na energetskoj obnovi Područne škole Donji Sređani I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog Daruvar za potpisivanje III. Aneksa Ugovora na energetsnoj obnovi Područne škole Donji Sređani. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-6 Bjelovar, 12. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 65. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja u Daruvarskim toplicama, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju postupka zapošljavanja, kako slijedi: a) doktor medicine, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, b) prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, c) fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, d) recepcionar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, e) električar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, f) sobarica higi jeničarka – 2 izvrši tel ja na neodređeno puno radno vrijeme, g) pralja – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog postojećeg radnika, h) wellness-terapeut – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme na period od 1 godine, donijetu na 12. sjednici Upravnog vijeća Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, održanoj dana 30. studenoga 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 12. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=