ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 7 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne suglasnost v.d. ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje Ugovora o nabavi laboratorijskih testova za molekularnu dijagnostiku SARS Cov – 2 Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje Ugovora o nabavi laboratorijskih testova za molekularnu dijagnostiku SARS Cov-2 s odabranim ponuditeljem BOMILAB d.o.o., Gajeva 35, 1000 Zagreb, s cijenom ponude 1.431.360,00 kn, bez PDV-a, odnosno 1.789.200,00 kn s PDV-om, donijetu na 4. sjednici Upravnog vijeća, 02. 03. 2022. godine. Članak 2. Gore navedena ponuda udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi te potrebama Naručitelja. Ponuda je nakon pregleda i ocjene ocijenjena valjanom te prema kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/4 URBROJ: 2103/1-01-22-4 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 12. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na prijedlog župana, na 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 13/10) u članku 2. kod radnog mjesta IV. kategorije pod rednim brojem 30. koeficijent "1" zamjenjuje se koeficijentom "1,08". Članak 2. Ostali članci ove Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". Klasa: 120-01/10-01/4 Urbroj: 2103/1-01-22-04 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 13. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Grubišnog Polja o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje (KLASA: 602-01/22-01/01, URBROJ: 2103-5-01/01-22-3 od 09. ožujka 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20, 43290 Grubišno Polje, MBS: 03082148, OIB: 93951642889, na Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje, OIB: 13918656679. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=