ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 9 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK nad Osnovnom školom Čazma, Alojza Vulinca 22, 43240 Čazma, MBS: 03031110, OIB: 75355446505, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Čazmu. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 17. Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19, 98/19) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je ODLUKU o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Ovom se Odlukom utvrđuje način i postupak raspodjele i isplate sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije (dalje u tekstu: Skupština) za 2022. godinu. Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. Članak 2. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom Garešnica sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica, Kolodvorska 4, 43280 Garešnica, MBS: 03035590, OIB: 2607349696, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Garešnicu. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/3 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 16. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Čazme o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma (KLASA: 602-02/22-01/01, URBROJ: 2103-2-01/0122-1 od 24. veljače 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Čazma, Alojza Vulinca 22, 43240 Čazma, MBS: 03031110, OIB: 75355446505, na Grad Čazmu, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma, OIB: 81963437417. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom Čazmom sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=