ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Članak 1. Dalibor Rac imenuje se za člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/24 URBROJ: 2103-09-22-08 U Bjelovaru, 20. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 85. Na temelju članka 19. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19), članka 7. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika grada Zagreba ("Narodne novine", broj 27/21) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), a temeljem suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjednika Članak 1. Josip Heger, struč. spec. ing. sec., OIB: 65451619016 imenuje se za županijskog vatrogasnog zapovjednika Bjelovarsko-bilogorske županije na vrijeme od pet godina. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/79 Urbroj: 2103-09-21-02 Bjelovar, 23. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 86. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije Bjelovar Članak 1. Mirjana Posavac imenuje se za članicu Školskog odbora Gimnazije Bjelovar. Članak 2. Članici Školskog odbora iz članka 1. ovog Rješenja mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja, a traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/5 URBROJ: 2103-09-22-10 U Bjelovaru, 05. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 87. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. ožujka 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja njegovatelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, četiri (4) izvršitelja/ice u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja njegovatelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, četiri (4) izvršitelj/ ica, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/4, Urbroj: 2103-72-03-22-18, dana 01. ožujka 2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=