ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/7 URBROJ: 2103-09-22-11 Bjelovar, 4. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 91. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 08. ožujka 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta za EU fondove na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta za EU fondove na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/04, Urbroj: 2103-72-0322-19, dana 01. ožujka 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-35 Bjelovar, 08. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 92. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za produženje roka završetka radova na energetskoj obnovi zgrade PŠ Miklouš I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma za produženje roka završetka radova na energetskoj obnovi zgrade PŠ Miklouš. II. Suglasnost za produljenje roka izvođenja radova daje se izvođaču Slu-kom d.o.o. iz Kutine do 15.03.2022. godine, kako je zahtjevom i traženo. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-29 Bjelovar, 28. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 93. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma za izvođenje vantroškovničkih radova na zgradi PŠ Miklouš I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnos t Osnovnoj škol i Čazma za izvođenje vantroškovničkih radova na zgradi PŠ Miklouš. II. Iznos ukupnih vantroškovničkih radova bez PDV-a iznosi 14.659,93 kune, a sa PDV-om 18.324,91 kunu. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-33 Bjelovar, 28. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=