ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 13 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK 94. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti ravnateljici Osnovne škole Velika Pisanica za potpisivanje Aneksa ugovora radi produljenja roka izvođenja radova Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost ravnateljici Osnovne škole Velika Pisanica za potpisivanje Aneksa ugovora radi produljenja roka izvođenja radova za 90 dana na projetu "Izgradnja školsko sportske dvorane Osnovne škole Velika Pisanica – I. faza". Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/7 URBROJ: 2103-09-22-15 Bjelovar, 6. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 95. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na izvedbu radova na rekonstrukciji priključka škole na NN mrežu distributera električne energije (HEP-ODS), za dobavu i polaganje spojnih vodova i dobavu i polaganje komunikacijskih vodova u iznosu od 32.912,00 kuna (bez PDV-a) ili 41.140,00 kuna s PDV-om. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000110 Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Velika Pisanica, pozicija PR00616, konto 421. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/7 URBROJ: 2103-09-22-14 Bjelovar, 6. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 96. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 05. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o II. izmjenama i dopunama Plan nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/06, Ur.broj: 2103-72-0322-08, od 29. ožujka 2022. godine, kojom se usvajaju II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-49 Bjelovar, 05. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 97. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=