ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 3 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti za reprogram kredita za financiranje izgradnje četiri školsko-sportske dvorane kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija zadužila se uzimanjem dugoročnih kredita kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. s valutnom klauzulom CHF za financiranje izgradnje školsko sportskih dvorana u Srednjoj školi August Šenoa u Garešnici (broj kredita 5116563763), Osnovnoj školi Veliko Trojstvo (broj kredita 5116563722), Osnovnoj školi u Hercegovcu (broj kredita 5116563851) i u Osnovnoj školi Velika Pisanica (broj kredita (broj kredita 5116563798). Članak 2. Daje se suglasnost Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za zaduživanje kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. putem dugoročnih kredita u EUR radi reprograma ostatka glavnice po sljedećim kreditima: Broj kredita Rok otplate Namjena Preostali iznos glavnice 5116563763 30.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 1.612.487,08 CHF (11.788.409,30 kn) 5116563722 30.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 1.281.919,32 CHF (9.371.727,57 kn) 5116563851 01.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 309.268,24 CHF (2.260.967,32 kn) 5116563798 01.03.2031. Financiranje izgradnje školsko-sportske dvorane 164.005,12 CHF (1.198.992,23 kn) Članak 3. S poslovnom bankom iz članka 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o dugoročnom kreditu kojim se neće mijenjati rok i način otplate kredita a iznos kredita bit će jednak stanju glavnice kredita na dan zatvaranja istih ali uz manju kamatnu stopu (1,10%) u odnosu na dosadašnju (1,7%). Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 450-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-5 Bjelovar, 29. travnja 2022. godine PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 42. Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09., 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, i 1/21.) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. U Odluci o izvršavanju Proračunu Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu KLASA:400-08/2101/2; URBROJ: 2103/1-01-21-5 od 14. prosinca 2021. godine ("Županijski glasnik", broj 11/21.) naziv GLAVA IV. mijenja se i dodaje se članak 13a. koji glasi: "IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA Članak 13a. Županija se može zaduživati za kapitalna ulaganja, u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Župani ja se može kratkoročno zaduži t i za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Župan donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=