ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Županije do iznosa utvrđenog posebnim propisom, a preko tog iznosa odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi Županijska skupština na prijedlog župana. Županijska skupština može izvanproračunskom korisniku Proračuna, na njegov zahtjev i uz prijedlog župana, izdati suglasnost za kratkoročno zaduživanje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Odluku o zaduživanju Županije i davanju jamstva donosi Županijska skupština, po postupku propisanom Zakonom o proračunu. Očekivana kreditna zaduženost Županije na dan 31.12.2022. biti će 45.000.000,00 kn." Članak 2. Glava IV. PROVEDBA PRORAČUNA postaje GLAVA V. PROVEDBA PRORAČUNA. Članak 3. Svi ostali članci ostaju nepromijenjeni. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 400-08/21-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-13 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 43. Temeljem članka 119. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ODLUKU o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Privredne banke Zagreb d.d. radi premošćivanja financijskog jaza Članak 1. Odobrava se kratkoročno zaduženje Bjelovarsko-bilogorske županije kod Privredne banke Zagreb d.d. radi premošćivanja financijskog jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, i to pod sljedećim uvjetima: IZNOS 17.545.000,00 kuna NAČIN KORIŠTENJA isplata na transakcijski račun Bjelovarsko-Bilogorske županije ROČNOST 30.04.2023. KAMATNA STOPA 1% godišnje, fiksna NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA 0,05% jednokratno NAKNADA ZA ODOBRENJE KREDITA 0,05% jednokratno NAČIN OTPLATE jednokratno INSTRUMENT OSIGURANJA zadužnica Članak 2. Daje se ovlaštenje županu za sklapanje ugovora o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno odredbama ove Odluke. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 450-03/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-2 Bjelovar, 29. travnja 2022. godine PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 44. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15., stavak 1, točka 2. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici, održanoj dana 29. travnja 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za provedbu postupka javne nabave: Namještaj za prizemlje nove bolničke zgrade i druga oprema Članak 1. Daje se suglasnost v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za provedbu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=