ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 5 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK postupka javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i potpis sve dokumentacije, uključujući potpisivanje ugovora s dobavljačem, vezano uz provedbu postupka javne nabave: - Namještaj za prizemlje nove bolničke zgrade i druga oprema. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.227.000,00 kn bez PDV-a, odnosno planirana vrijednost nabave iznosi 2.783.750,00 kn sa PDV-om. Na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 26. 04. 2022. godine, donijeta je Odluka kojom se ovlašćuje v.d ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Sanela Grbaš Bratković, dr. med. za provedbu navedenog postupka javne nabave. Članak 2. Temeljem članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave, ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ukoliko javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Ovlašćuje se v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Sanela Grbaš Bratković, dr. med., za donošenje odluke o osiguranju sredstava, ukoliko će cijena najpovoljnije ponude biti veća od procijenjene vrijednosti nabave. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-59 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 45. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15., stavak 1, točka 2. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici, održanoj dana 29. travnja 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju prethodne suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava medicinske opreme za opremanje dnevne bolnice i dnevne kirurgije Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o donošenju prethodne suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med., za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 2.015.025,00 kn bez PDV-a, odnosno 2.504.381,25 kn sa PDV-om za predmet nabave: Nabava medicinske opreme za opremanje dnevne bolnice i dnevne kirurgije, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 29. 03. 2022. godine. Članak 2. Sredstva za gore navedenu nabavu osigurana su u Financijskom planu za 2022. godinu, a Opća bolnica Bjelovar provela je Otvoreni postupak javne nabave za isto. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-55 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 46. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije I Prima se na znanje Izvješće o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Vanje Ficnara. II Utvrđuje se da je mandat člana Županijske skupštine Vanje Ficnara prestao danom dostave pisane izjave, a to je 28. travnja 2022. godine i da Branka Vekić počinje obnašati dužnost članice Županijske skupštine, te joj se mandat članice Županijske skupštine verificira sa 29. travnja 2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=