ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 III. Sastavni dio ovoga Zaključka je Izvješće Mandatnog povjerenstva. IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-02/22-04/25 URBROJ: 2103/1-01-22-03 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 47. Temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar na utrošak viška prihoda nad rashodima iz 2021. godine I. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskoj školi Bjelovar na utrošak viška prihoda nad rashodima iz 2021. godine u iznosu od 1.952.119,00 kuna. II. Višak prihoda nad rashodima iz 2021. godine Medicinska škola Bjelovar utrošit će namjenski na izgradnju škole te nabavu materijala za vježbe i ostale povećane troškove za nastavu, shodno Prijedlogu Odluke Školskog odbora Medicinske škole Bjelovar, KLASA: 400-03/22-01/01, URBROJ: 2103-65-04-22-3 od 11. veljače 2022. godine. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-51 U Bjelovaru, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 48. Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijela je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Zaključnog financijskog izvješća Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji I. Prihvaća se Zaključno financijsko izvješće Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u likvidaciji (u nastavku teksta: društvo). II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/20-01/135 URBROJ: 2103/1-01-22-08 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 49. Na temelju članka 268. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20 ), članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 6. sjednici, održanoj dana 29. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora I. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske županije: - Nikoli Sudaru, dr. med. dent., sa svrhom obavljanja zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji dentalne medicine u Daruvaru, Petra Svačića 48 – Odluka donijeta na 7. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 21. travnja 2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=