ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 7 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK II. Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke nalazi se na adresi Petra Svačića 48, Daruvar, sastoji se od: ordinacije dentalne medicine površine 16,35 m2, uz korištenje zajedničkog prostora površine 31,60 m2. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 501-03/22-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-3 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 50. Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 91. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj 6. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar o dopuni djelatnosti škole za Učenički dom u sastavu škole Članak 1. Ovom Odlukom daje se suglasnost Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar za dopunu djelatnosti Ekonomske i turističke škole Daruvar Učeničkim domom u sastavu škole, za organiziranje odgojno-obrazovnog rada, smještaja i prehrane, kulturnih i drugih aktivnosti učenika u Učeničkom domu. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/6 URBROJ: 2103/1-01-22-3 Bjelovar, 29. travnja 2022. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=