ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 AKTI ŽUPANA 79. Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu na radu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. U Odluci o osnivanju Odbora zaštite na radu ("Županijski glasnik", broj 11/21) u članku 2. pod rednim brojem 1. riječi: "službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice" zamjenjuju se rječju: "pročelnica". Članak 2. Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-22-9 Bjelovar, 24. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 80. Na temelju članka 48. stavka 1., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 21. ožujka 2022. godine, donio je ODLUKU o darovanju službenog vozila Zavodu za javno zdravstvno Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Donosi se Odluka o darovanju službenog vozila Bjelovarsko-bilogorske županije Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Predmet darovanja je službeno vozilo, osobni automobil marke RENAULT, tip vozila: TWINGO 1.5 DCI, broj. šasije: VF1CN030547011359, godina proizvodnje: 2012., registarske oznake: BJ 163 HR. Članak 3. Prava i obveze urediti će se Ugovorom o darovanju službenog vozila između Bjelovarsko-bilogorske županije i Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 031-06/22-01/4 URBROJ: 2103-09-22-01 Bjelovar, 21. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 81. Sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku izrade i sklapanja Razvojnog sporazuma ("Narodne novine", broj 45/2018 i 120/2020) i odredbi članka 12. točke 1. predmetnog sporazuma vezano za obvezu podnošenja izvješća o ostvarivanju planiranih ciljeva i rezultata sudjelovanja u njegovoj provedbi, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o ovlaštenju za podnošenje izvješća I. Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije za podnošenje izvješća Bjelovarsko-bilogorske županije o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima u provedbi Razvojnog sporazuma za sjevernu Hrvatsku. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/43 URBROJ: 2109-09-22-6 U Bjelovaru, 15. travnja 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=