ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 189. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", 83/22.), Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14., 70/17 i 98/19.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15 i 37/21), članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 611-01/22-01/5 Urbroj :2103-09-22-1, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih financiranju /sufinanciranju programa/projekata u djelatnosti kulture koji su od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, planiranih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna odnosno 21.235,65 eura. Javni poziv se raspisuje za podnošenje prijedloga programa u okviru sljedećih područja i djelatnosti: 1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, 2. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti, 3. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, 4. programi muzejsko-galerijske djelatnosti, 5. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata, 6. programi kulturnih manifestacija. Članak 2. Pravo podnošenja prijave imaju imaju kulturnoumjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarskobilogorske. Članak 3. Javni poziv objavit će se dana 14.studenog 2022. godine na službenim mrežnim stranicama Bjelovarskobilogorske županije www.bbz.hr i oglasnoj ploči Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije za objavu i provedbu Javnog poziva sukladno ovoj Odluci. Članak 5. Javni poziv bit će otvoren do 14. prosinca 2022. godine. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 611-01/22-01/6 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 10. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 190. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. studenoga 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o donošenju Plana nabave za 2023. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/20, Ur.broj: 2103-72-0322-06, od 02. studenoga 2022. godine, kojom se usvaja Plan nabave za 2023. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-164 Bjelovar, 09. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 191. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. studenoga 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=