ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 13 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici školskog odbora održanoj 6. listopada 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-02/12 URBROJ: 2103-09-22-3 Bjelovar, 11. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 199. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 21. studenoga 2022. godine donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na V. izmjenu i dopunu Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na V. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, koja se odnosi isključivo na Dom zdravlja Bjelovarskobilogorske županije. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-22-40 Bjelovar, 21. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 200. Temeljem članka 119. stavka 1. Podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. stavka 6. točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 2. studenoga 2022. godine RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar Članak 1. Za članove Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, iz reda osnivača imenuju se: 1. Ana Rajčević, 2. Iva Pintar, 3. Zlatka Pemper. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/27 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 2. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 201. Temeljem članka 119. stavka 1. Podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. stavka 6. točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 2. studenoga 2022. godine RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar Članak 1. Za članove Škol skog odbora Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, iz reda osnivača imenuju se:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=