ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 1. Andrea Šoštarko, 2. Lucija Večerić, 3. Mario Holiček. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/25 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 2. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 202. Temeljem članka 119. stavka 1. Podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. stavka 6. točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je 2. studenoga 2022. godine RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Doma učenika srednjih škola Bjelovar Članak 1. Za članove Školskog odbora Doma učenika srednjih škola Bjelovar, iz reda osnivača imenuju se: 1. Ivona Košutić Dedić, 2. Matea Radić, 3. Ante Amižić. Članak 2. Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Članak 3. Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora. Članak 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/26 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 2. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 203. Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Čazma Članak 1. Ivana Gusić imenuje se za članicu Školskog odbora Osnovne škole Čazma. Članak 2. Članici Školskog odbora iz članka 1. ovog Rješenja mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja, a traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/62 URBROJ: 2103-09-22-13 U Bjelovaru, 28. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 204. Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima ("Narodne novine", broj 83/22), članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Bjelovarskobilogorske županije Klasa: 612-03/22-01/1, Urbroj. 2103/1-01-22-3 od 07. listopada 2022. godine i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=