ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 15 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 27. listopada 2022.godine donio, RJEŠENJE o imenovanju članova Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za članove Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, imenuju se: 1. Boris Abramović 2. Slaven Klobučar 3. Vanda Cegledi 4. Valna Bastijančić Erjavec 5. Ivana Pečenjev. Članak 2. Obveze, prava i rad članova Kulturnog vijeća utvrđeni su odredbama Zakona o kulturnim vijećima ("Narodne novine", broj 83/22) i Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Klasa: 612-03/22-01/1, Urbroj. 2103/1-01-22-3 od 07. listopada 2022. godine. Članak 3. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 612-03/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 205. Na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 83/2022) i članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi PRAVILNIK o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak izbora programa, te utvrđuje program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi provodi se putem Javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel nadležan za poslove javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 3. Javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i otvoren je za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana objave. Članak 4. Pravo prijavljivanja programa na Poziv imaju kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 5. Prijave se podnose na propisanim obrascima uz pripadajuću dokumentaciju i obavezno sadrže sve priloge koji su navedeni u prijavnici odnosno pozivu. Na jednom obrascu može biti samo jedan program. Obrasce zainteresirani mogu preuzeti u Upravnom odjelu nadležnom za poslove javnih potreba u kulturi te na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Članak 6. Javni poziv se raspisuje za podnošenje prijedloga programa u okviru sljedećih područja i djelatnosti: 1. programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, 2. programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti, 3. programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, 4. programi muzejsko- galerijske djelatnosti, 5. programi spomeničke baštine i vjerskih objekata, 6. programi kulturnih manifestacija. Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi može prijaviti najviše tri programa koja će se provoditi za tekuću godinu. Članak 7. Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provodi Kulturno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije uz pomoć stručnih djelatnika Upravnog odjela nadležnog za poslove javnih potreba u kulturi.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=