ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 8. Pri stručnom vrednovanju prijavljenih programa od značaja za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Kulturno vijeće će primjenjivati sljedeće kriterije: 1. opći interes za kulturni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, 2. kontinuitet programa, 3. ekonomičnost i dugoročnost programa, 4. programi edukacije i programi popularizacije kulturnih sadržaja, 5. značaj programa za očuvanje kulturne baštine, kulturnog identiteta i izvornih vrijednosti, 6. uključenost u međunarodne kulturne mreže i projekte, 7. promicanje programa za djecu i mlade, 8. podrška jedinice lokalne samouprave u ostvarivanju programa, 9. financijska potpora iz drugih izvora. Članak 9. Nakon provedenog postupka vrednovanja zaprimljenih prijedloga, Kulturno vijeće Bjelovarsko-bilogorske županije dostavlja Županu svoj prijedlog koji mora sadržavati popis programa čije se sufinanciranje predlaže s prijedlogom iznosa financijske potpore, sukladno proračunskim uvjetima za tekuću godinu. Članak 10. Podnositelji prijedloga programa bit će pismeno obaviješteni o donesenoj odluci. Rezultat provedenog javnog poziva objavljuje se na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 11. S prijaviteljem programa kojem su odobrena financijska sredstva putem Javnog poziva Bjelovarskobilogorska županija sklapa Ugovor o financiranju kojim su regulirane obveze davatelja (Bjelovarsko-bilogorska županija) i korisnika (prijavitelj programa). Članak 12. Korisnici sredstava Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije dužni su po izvršenju programa u roku od mjesec dana Upravnom odjelu nadležnom za poslove javnih potreba u kulturi dostaviti Izvješće o izvršenom programu na propisanim obrascima s pripadajućim prilozima definiranim Javnim pozivom iz članka 2. ovog pravilnika. Članak 13. U slučaju ne ispunjavanja obaveza iz članka 11. ovog Pravilnika korisnik sredstava dužan je izvršiti povrat financijskuh sredstava, uvećan za iznos zateznih kamata. Članak 14. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko – bilogorske županije Klasa: 61001/09-01/3, Urbroj: 3103-09-13-1. Članak 15. Ovaj Pravilnik stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 611-01/22-01/5 URBROJ: 2103-09-22-1 Bjelovar, 10. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=