ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 17 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆINA SIRAČ 77. Temeljem članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18, 3/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici održanoj 24.10.2022. godine donosi: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu sadrži: Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje 1-6/2021 1-6/2022 1-6/2022 RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 5.596.692,13 kn 13.760.590,58 kn 6.371.194,67 kn Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.634,08 kn 297.000,00 kn 820,26 kn UKUPNO PRIHODA 5.599.326,21 kn 14.057.590,58 kn 6.372.014,93 kn Rashodi poslovanja 3.536.631,66 kn 8.947.844,52 kn 3.188.855,58 kn Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.993.334,33 kn 3.869.135,48 kn 847.780,55 kn UKUPNO RASHODA 6.529.965,99 kn 12.816.980,00 kn 4.036.636,13 kn RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -930.639,78 kn 1.240.610,58 kn 2.335.378,80 kn RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 0,00 kn -1.066.187,93 kn 0,00 kn Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn -1.066.187,93 kn 0,00 kn RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 174.422,65 kn 174.422,72 kn NETO FINANCIRANJE 300.000,00 kn -174.422,65 kn -174.422,72 kn VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -630.639,78 kn 0,00 kn 2.160.956,08 kn Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=