ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 3 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK AKTI ŽUPANA 186. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09., 1/13., 7/13., 1/18., 2/20., 5/20., i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o povećanju sredstava za rad udruga Bjelovarsko-bilogorske županije I. U Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu, Razdjel 13, Glava 13-2 Javni pozivi od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, program P13 Civilno društvo – Udruge, Aktivnost A000371 Sredstva za rad udruga Bjelovarsko-bilogorske županije, konto 381 Upravnog odjela za financije, planirana su sredstva namijenjena za financiranje programa i projekata koje provode udruge od interesa za opće dobro Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 300.000,00 kuna. Budući da je iskazan veliki interes na Javnom pozivu planirani iznos od 300.000,00 kuna povećava se za 34.500,00 kuna te iznosi 334.500,00 kuna. Povećanje iznosa uvrstiti će se u II. Izmjene i dopune Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. II. Sve poslove vezane uz provođenje ove Odluke obavit će Upravni odjel za financije. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 402-02/22-01/7 URBROJ: 2103-09-22-10 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 187. Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije I. Ovom odlukom donosi se Plan djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije koji je na temelju Revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Bjelovarsko-bilogorsku županiju izradila tvrtka Vizor d.o.o. Varaždin. II. Plan djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se u prilogu ove odluke i kao dokument ograničene dostupnosti neće biti objavljen u "Županijskom glasniku". III. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije KLASA: 300-01/19-01/35, URBROJ: 2103-09-20-5 od 31. siječnja 2020. godine. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 240-03/22-01/6 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 15.11.2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 188. Temeljem članka 31. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", 83/22.), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU O OBRASCU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI Članak 1. Odlukom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se obrazac izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Obrazac).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=