ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 25 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi: POSEBNI DIO (T-11) Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 774.700,00 702.879,65 375.316,40 48,45% 53,40% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 525.000,00 453.322,65 258.111,33 49,16% 56,94% Izv. 1 5 Program 1001 Javna uprava 503.000,00 431.322,65 258.111,33 51,31% 59,84% Akt. A100001 Redovne aktivnosti Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 189.000,00 191.000,00 65.562,87 34,69% 34,33% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 125.000,00 127.000,00 33.062,87 26,45% 26,03% 32 Materijalni rashodi 125.000,00 127.000,00 33.062,87 26,45% 26,03% 323 Rashodi za usluge 68.000,00 70.000,00 32.075,00 47,17% 45,82% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 22.125,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.950,00 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 57.000,00 987,87 1,73% 1,73% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 387,87 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 64.000,00 64.000,00 32.500,00 50,78% 50,78% 32 Materijalni rashodi 64.000,00 64.000,00 32.500,00 50,78% 50,78% 323 Rashodi za usluge 64.000,00 64.000,00 32.500,00 50,78% 50,78% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32.500,00 Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 50.000,00 51.900,00 16.282,62 32,57% 31,37% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 36.900,00 13.650,51 39,00% 36,99% 32 Materijalni rashodi 35.000,00 36.900,00 13.650,51 39,00% 36,99% 323 Rashodi za usluge 0,00 1.900,00 1.837,62 96,72% 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.837,62 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 11.812,89 33,75% 33,75% 3293 Reprezentacija 4.287,96 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.524,93 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 15.000,00 15.000,00 2.632,11 17,55% 17,55% 32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 2.632,11 17,55% 17,55% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 2.632,11 17,55% 17,55% 3293 Reprezentacija 2.632,11 Akt. A100060 Ostale prigodne proslave Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000,00 5.000,00 1.843,12 36,86% 36,86% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 1.843,12 36,86% 36,86% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 1.843,12 36,86% 36,86% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 1.843,12 36,86% 36,86% 3293 Reprezentacija 1.843,12 Akt. A100069 Savjet mladih

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=