ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 26 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Akt. A100161 Povrat državnog zajma po godišnjoj prijavi Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 250.000,00 174.422,65 174.422,72 69,77% 100,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 174.422,65 174.422,72 69,77% 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 250.000,00 174.422,65 174.422,72 69,77% 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 250.000,00 174.422,65 174.422,72 69,77% 100,00% 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 174.422,72 Program 1002 Izbori 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00% Akt. A100063 Izbori za mjesne odbore Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 241.900,00 241.757,00 117.205,07 48,45% 48,48% Izv. 1 Program 1003 Javna uprava i administracija 241.900,00 241.757,00 117.205,07 48,45% 48,48% Akt. A100004 Redovan rad Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 214.900,00 214.757,00 117.205,07 54,54% 54,58% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 214.900,00 214.757,00 117.205,07 54,54% 54,58% 31 Rashodi za zaposlene 156.000,00 156.000,00 102.702,00 65,83% 65,83% 311 Plaće (Bruto) 126.000,00 126.000,00 88.156,20 69,97% 69,97% 3111 Plaće za redovan rad 88.156,20 313 Doprinosi na plaće 30.000,00 30.000,00 14.545,80 48,49% 48,49% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 14.545,80 32 Materijalni rashodi 58.900,00 58.757,00 14.503,07 24,62% 24,68% 321 Naknade troškova zaposlenima 13.400,00 13.400,00 1.731,00 12,92% 12,92% 3211 Službena putovanja 531,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.200,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=