ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 27 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 12.000,00 5.537,37 46,14% 46,14% 3223 Energija 5.386,96 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 150,41 323 Rashodi za usluge 11.000,00 11.000,00 2.747,92 24,98% 24,98% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.757,53 3239 Ostale usluge 990,39 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 857,00 0,00 0,00% 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 21.500,00 4.486,78 20,87% 20,87% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3292 Premije osiguranja 1.113,67 3293 Reprezentacija 3.373,11 Akt. A100005 Proračunska pričuva Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3211 Službena putovanja 0,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% Izv. 1 5 Program 1004 Nacionalne manjine 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 100,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 323 Rashodi za usluge 485,00 485,00 0,00 0,00% 0,00% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 215,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=