ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 28 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 38 Ostali rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 50,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 323 Rashodi za usluge 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 250,00 0,00 0,00% 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 38 Ostali rashodi 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 38 Ostali rashodi 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Izvor: 529 POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.439.055,00 12.288.523,00 3.806.992,45 33,28% 30,98% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.531.430,00 8.285.708,48 2.520.704,54 33,47% 30,42% Izv. 1 4 5 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.480.950,00 1.615.750,00 786.170,87 53,09% 48,66% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 725.800,00 732.600,00 425.217,75 58,59% 58,04% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 125.593,32 132.393,32 58.183,86 46,33% 43,95% 31 Rashodi za zaposlene 95.800,00 96.300,00 40.443,30 42,22% 42,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 95.800,00 96.300,00 40.443,30 42,22% 42,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 40.443,30 32 Materijalni rashodi 29.793,32 36.093,32 17.740,56 59,55% 49,15% 321 Naknade troškova zaposlenima 29.793,32 29.793,32 11.469,56 38,50% 38,50% 3211 Službena putovanja 800,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.669,56 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 6.300,00 6.271,00 99,54% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.271,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=