ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 29 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Izvor: 527 POMOĆI EU (DRŽAVA) 600.000,00 600.000,00 367.033,89 61,17% 61,17% 31 Rashodi za zaposlene 600.000,00 600.000,00 367.033,89 61,17% 61,17% 311 Plaće (Bruto) 500.000,00 500.000,00 315.050,55 63,01% 63,01% 3111 Plaće za redovan rad 315.050,55 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00 51.983,34 51,98% 51,98% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.983,34 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 206,68 206,68 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 206,68 206,68 0,00 0,00% 0,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 206,68 206,68 0,00 0,00% 0,00% 3211 Službena putovanja 0,00 Akt. A100010 Zajednički troškovi službi Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 419.150,00 527.150,00 289.212,13 69,00% 54,86% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 419.150,00 451.650,00 239.452,38 57,13% 53,02% 32 Materijalni rashodi 394.650,00 427.150,00 229.203,70 58,08% 53,66% 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 937,50 6,25% 6,25% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 937,50 322 Rashodi za materijal i energiju 34.000,00 43.000,00 29.649,35 87,20% 68,95% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.649,35 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 323 Rashodi za usluge 323.150,00 343.150,00 185.578,21 57,43% 54,08% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.852,87 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.530,00 3235 Zakupnine i najamnine 1.322,50 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.250,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 116.944,22 3238 Računalne usluge 21.587,56 3239 Ostale usluge 7.091,06 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.500,00 26.000,00 13.038,64 57,95% 50,15% 3292 Premije osiguranja 9.321,14 3294 Članarine 0,00 3295 Pristojbe i naknade 217,50 3296 Troškovi sudskih postupaka 3.450,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50,00 34 Financijski rashodi 24.500,00 24.500,00 10.248,68 41,83% 41,83% 343 Ostali financijski rashodi 24.500,00 24.500,00 10.248,68 41,83% 41,83% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.058,74 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 3433 Zatezne kamate 189,94 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 75.500,00 49.759,75 65,91% 32 Materijalni rashodi 0,00 75.500,00 49.759,75 65,91% 323 Rashodi za usluge 0,00 75.500,00 49.759,75 65,91% 3237 Intelektualne i osobne usluge 49.759,75 Akt. A100011 Otplata kredita Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00% 0,00% 34 Financijski rashodi 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00% 0,00% 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 Akt. A100012 Nabava opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 226.000,00 246.000,00 71.740,99 31,74% 29,16%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=