ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 30 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 126.000,00 146.000,00 36.528,74 28,99% 25,02% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 40.000,00 29.959,26 149,80% 74,90% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 40.000,00 29.959,26 149,80% 74,90% 3225 Sitni inventar i auto gume 29.959,26 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 106.000,00 106.000,00 6.569,48 6,20% 6,20% 422 Postrojenja i oprema 95.000,00 95.000,00 6.569,48 6,92% 6,92% 4221 Uredska oprema i namještaj 6.569,48 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4241 Knjige 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 Izvor: 527 POMOĆI EU (DRŽAVA) 100.000,00 100.000,00 35.212,25 35,21% 35,21% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 35.212,25 35,21% 35,21% 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 35.212,25 35,21% 35,21% 4221 Uredska oprema i namještaj 35.212,25 Akt. A100044 Javni radovi - Revitalizacija javnih površina Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 101.500,00 101.500,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00% 0,00% 31 Rashodi za zaposlene 30.500,00 30.500,00 0,00 0,00% 0,00% 311 Plaće (Bruto) 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3111 Plaće za redovan rad 0,00 313 Doprinosi na plaće 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00% 0,00% 31 Rashodi za zaposlene 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00% 0,00% 311 Plaće (Bruto) 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3111 Plaće za redovan rad 0,00 313 Doprinosi na plaće 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00% 0,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 600,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 Program 1006 Upravljanje imovinom 1.519.575,00 2.107.510,48 459.748,03 30,26% 21,81% Akt. A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=