ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 33 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 185.293,32 5.875,00 3,17% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 185.293,32 5.875,00 3,17% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.875,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 289.206,68 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 289.206,68 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 289.206,68 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100165 Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 68.000,00 67.052,50 98,61% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 68.000,00 67.052,50 98,61% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 68.000,00 67.052,50 98,61% 412 Nematerijalna imovina 0,00 68.000,00 67.052,50 98,61% 4124 Ostala prava 67.052,50 Akt. T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 295.500,00 370.500,00 168.745,05 57,10% 45,55% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 183.500,00 187.689,52 106.999,80 58,31% 57,01% 32 Materijalni rashodi 183.500,00 187.689,52 106.999,80 58,31% 57,01% 322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 44.000,00 9.291,98 38,72% 21,12% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3223 Energija 9.047,53 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 244,45 323 Rashodi za usluge 159.500,00 143.689,52 97.707,82 61,26% 68,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.135,13 3234 Komunalne usluge 12.572,69 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 2.000,00 2.000,00 893,96 44,70% 44,70% 32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 893,96 44,70% 44,70% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 893,96 44,70% 44,70% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 893,96 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 110.000,00 180.810,48 60.851,29 55,32% 33,65% 32 Materijalni rashodi 110.000,00 180.810,48 60.851,29 55,32% 33,65% 322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 140.000,00 57.610,29 54,87% 41,15% 3223 Energija 57.610,29 323 Rashodi za usluge 5.000,00 40.810,48 3.241,00 64,82% 7,94% 3234 Komunalne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 3.241,00 Program 1007 Javne potrebe u školstvu 737.585,00 744.185,00 358.525,67 48,61% 48,18% Akt. A100018 Predškolsko obrazovanje Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 677.835,00 684.435,00 333.325,67 49,18% 48,70% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 677.835,00 684.435,00 333.325,67 49,18% 48,70% 32 Materijalni rashodi 26.500,00 32.100,00 29.056,00 109,65% 90,52% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 25.600,00 25.600,00 128,00% 100,00% 3239 Ostale usluge 25.600,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.500,00 6.500,00 3.456,00 53,17% 53,17% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.456,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 651.335,00 652.335,00 304.269,67 46,71% 46,64% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 651.335,00 652.335,00 304.269,67 46,71% 46,64% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 304.269,67

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=