ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 36 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Funkcija: 1020 Starost 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Program 1009 Promicanje kulture 483.500,00 409.143,00 12.284,97 2,54% 3,00% Akt. A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Akt. A100029 Dani šljiva i rakija Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 282.900,00 282.900,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 133.900,00 133.900,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 130.400,00 130.400,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 323 Rashodi za usluge 81.900,00 81.900,00 0,00 0,00% 0,00% 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 3293 Reprezentacija 0,00 38 Ostali rashodi 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 Izvor: 527 POMOĆI EU (DRŽAVA) 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Akt. A100030 Maskembal Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 323 Rashodi za usluge 600,00 600,00 0,00 0,00% 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=