ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 38 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 38 Ostali rashodi 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Program 1011 Razvoj civilnog društva 234.000,00 238.000,00 17.930,00 7,66% 7,53% Akt. A100033 Pomoć vjerskim zajednicama Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 37.000,00 37.000,00 3.000,00 8,11% 8,11% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.000,00 37.000,00 3.000,00 8,11% 8,11% 38 Ostali rashodi 37.000,00 37.000,00 3.000,00 8,11% 8,11% 381 Tekuće donacije 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 3.000,00 10,00% 10,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.000,00 Akt. A100034 Financiranje političkih stranaka Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 18.000,00 22.000,00 12.930,00 71,83% 58,77% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 22.000,00 12.930,00 71,83% 58,77% 38 Ostali rashodi 18.000,00 22.000,00 12.930,00 71,83% 58,77% 381 Tekuće donacije 18.000,00 22.000,00 12.930,00 71,83% 58,77% 3811 Tekuće donacije u novcu 12.930,00 Akt. A100035 Redovna djelatnost udruga Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Akt. A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,00% 20,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,00% 20,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,00% 20,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 10.000,00 10.000,00 2.000,00 20,00% 20,00% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.000,00 Akt. A100122 Wifi4EU Funkcija: 0460 Komunikacije 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 992.000,00 1.052.000,00 443.217,81 44,68% 42,13% Akt. A100036 Vatrogasna zajednica Općine Sirač Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 480.000,00 530.000,00 220.000,00 45,83% 41,51% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 300.000,00 100.000,00 40,00% 33,33% 38 Ostali rashodi 250.000,00 300.000,00 100.000,00 40,00% 33,33% 382 Kapitalne donacije 250.000,00 300.000,00 100.000,00 40,00% 33,33% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 Izvor: 527 POMOĆI EU (DRŽAVA) 230.000,00 230.000,00 120.000,00 52,17% 52,17% 38 Ostali rashodi 230.000,00 230.000,00 120.000,00 52,17% 52,17%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=