ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 39 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 381 Tekuće donacije 230.000,00 230.000,00 120.000,00 52,17% 52,17% 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 Akt. A100037 Javna vatrogasna postaja Grada Daruvara Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 455.000,00 465.000,00 209.717,81 46,09% 45,10% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 265.000,00 275.000,00 128.517,81 48,50% 46,73% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 265.000,00 265.000,00 128.517,81 48,50% 48,50% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 11.013,81 36,71% 36,71% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.013,81 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 235.000,00 235.000,00 117.504,00 50,00% 50,00% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 117.504,00 38 Ostali rashodi 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 382 Kapitalne donacije 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 190.000,00 190.000,00 81.200,00 42,74% 42,74% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 190.000,00 190.000,00 81.200,00 42,74% 42,74% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 190.000,00 190.000,00 81.200,00 42,74% 42,74% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 81.200,00 Akt. A100038 Civilna zaštita Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 50.000,00 50.000,00 7.500,00 15,00% 15,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 7.500,00 15,00% 15,00% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 7.500,00 25,00% 25,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 7.500,00 37,50% 37,50% 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 Akt. A100039 Hrvatska gorska služba spašavanja Funkcija: 0220 Civilna obrana 7.000,00 7.000,00 6.000,00 85,71% 85,71% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 6.000,00 85,71% 85,71% 38 Ostali rashodi 7.000,00 7.000,00 6.000,00 85,71% 85,71% 381 Tekuće donacije 7.000,00 7.000,00 6.000,00 85,71% 85,71% 3811 Tekuće donacije u novcu 6.000,00 Program 1013 Jačanje gospodarstva 203.720,00 203.720,00 31.000,00 15,22% 15,22% Akt. A100041 LAG Bilogora-Papuk Funkcija: 0473 Turizam 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 100,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 100,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 100,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 7.000,00 Akt. A100087 Razvojna agencija Grada Daruvara Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 46.720,00 46.720,00 24.000,00 51,37% 51,37% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 46.720,00 46.720,00 24.000,00 51,37% 51,37% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 46.720,00 46.720,00 24.000,00 51,37% 51,37% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 46.720,00 46.720,00 24.000,00 51,37% 51,37% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 24.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=