ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 41 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Akt. A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena Funkcija: 1020 Starost 570.500,00 575.500,00 281.707,53 49,38% 48,95% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 161.000,00 161.000,00 594,00 0,37% 0,37% 31 Rashodi za zaposlene 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 0,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 32 Materijalni rashodi 86.000,00 86.000,00 594,00 0,69% 0,69% 321 Naknade troškova zaposlenima 86.000,00 86.000,00 594,00 0,69% 0,69% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 594,00 Izvor: 521 POMOĆI PROJEKT ZAŽELI 409.500,00 414.500,00 281.113,53 68,65% 67,82% 31 Rashodi za zaposlene 325.000,00 330.000,00 271.258,53 83,46% 82,20% 311 Plaće (Bruto) 290.000,00 290.000,00 232.839,85 80,29% 80,29% 3111 Plaće za redovan rad 232.839,85 313 Doprinosi na plaće 35.000,00 40.000,00 38.418,68 109,77% 96,05% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 38.418,68 32 Materijalni rashodi 84.500,00 84.500,00 9.855,00 11,66% 11,66% 321 Naknade troškova zaposlenima 84.500,00 84.500,00 9.855,00 11,66% 11,66% 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.855,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 Akt. A100094 Promidžba i vidljivost Funkcija: 1020 Starost 17.500,00 17.500,00 850,00 4,86% 4,86% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 Izvor: 521 POMOĆI PROJEKT ZAŽELI 7.000,00 7.000,00 850,00 12,14% 12,14% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 850,00 12,14% 12,14% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 850,00 12,14% 12,14% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 850,00 Akt. A100095 Upravljanje projektom i administracija Funkcija: 1020 Starost 61.100,00 61.400,00 42.491,15 69,54% 69,20% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,00% 100,00% 32 Materijalni rashodi 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,00% 100,00% 323 Rashodi za usluge 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,00% 100,00% 3239 Ostale usluge 27.600,00 Izvor: 521 POMOĆI PROJEKT ZAŽELI 33.500,00 33.800,00 14.891,15 44,45% 44,06% 31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 0,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 32 Materijalni rashodi 33.500,00 33.800,00 14.891,15 44,45% 44,06% 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 11.109,39 37,03% 37,03% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.109,39 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 3.800,00 3.781,76 108,05% 99,52% 3293 Reprezentacija 3.781,76 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Program 1024 Javna ustanova KOMUS SIRAČ 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=