ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 47 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 3223 Energija 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 150.000,00 183.689,52 73.674,92 49,12% 40,11% 32 Materijalni rashodi 150.000,00 183.689,52 73.674,92 49,12% 40,11% 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 183.689,52 73.674,92 49,12% 40,11% 3223 Energija 73.674,92 Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 56.000,00 56.000,00 30.100,00 53,75% 53,75% Akt. A100143 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 56.000,00 56.000,00 30.100,00 53,75% 53,75% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 56.000,00 56.000,00 30.100,00 53,75% 53,75% 32 Materijalni rashodi 56.000,00 56.000,00 30.100,00 53,75% 53,75% 323 Rashodi za usluge 56.000,00 56.000,00 30.100,00 53,75% 53,75% 3234 Komunalne usluge 30.100,00 Program 1036 Nabava kamenog materijala 100.000,00 100.000,00 6.390,94 6,39% 6,39% Akt. A100141 Nabava kamenog materijala Funkcija: 0451 Cestovni promet 100.000,00 100.000,00 6.390,94 6,39% 6,39% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 50.000,00 50.000,00 6.390,94 12,78% 12,78% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 6.390,94 12,78% 12,78% 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 6.390,94 12,78% 12,78% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.390,94 Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 UKUPNO 12.213.755,00 12.991.402,65 4.182.308,85 34,24% 32,19% Članak 4. Općina Sirač u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2022. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Članak 5. Općina Sirač planirala je proračunsku zalihu u iznosu od 20.000,00 kuna ali je nije koristila u prvom polugodištu 2022. godine. Članak 6. Općina Sirač nije davala jamstva u prvom polugodištu 2022. godine. Članak 7. Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Članak 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Općine Sirač, a stupa na snagu osam dana od dana objave. KLASA: 400-01/22-01/4 URBROJ: 2103-17-01-22-3 U Siraču, 24.10.2022. g. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=