ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 48 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU Sadržaj 1. ZAKONSKA OSNOVA. ....................................................................................................................................... 54 2. OPĆI DIO PRORAČUNA. ................................................................................................................................... 55 2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA.......................................................................................................... 55 2.1.1. PRIHODI OD POREZA................................................................................................................... 56 2.1.2. PRIHODI OD POMOĆI................................................................................................................... 57 2.1.3. PRIHODI OD IMOVINE................................................................................................................. 58 2.1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA........................................................................................................................................ 59 2.1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 61 2.1.6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE.............................................................. 61 2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA.......................................................................................................... 62 2.2.1. RASHODI POSLOVANJA............................................................................................................... 63 2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE. ............................................................. 66 3. POSEBNI DIO PRORAČUNA............................................................................................................................. 69 3.1. RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA (001)....................................................................... 69 3.1.1. GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE (00101). ........................................................................................... 69 3.1.2. GLAVA URED NAČELNIKA (00102 ). ......................................................................................... 69 3.1.3. GLAVA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA (00103)................................................................. 69 3.2. RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (002). ................................................................................ 69 3.2.1. GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (00201)...................................................................... 69 3.2.2. GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (00202)................................................................ 73 3.2.3. GLAVA KOMUNALNE DJELATNOSTI (00203).......................................................................... 74 Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. .................................................................. 75 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.................................................................................................................... 75 Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.............................................................................................. 75 Izvještaj o obvezama i obračunatim potraživanjima.................................................................................................. 75 Proračunski korisnici................................................................................................................................................... 76 Popis grafova............................................................................................................................................................... 78 Popis tablica................................................................................................................................................................ 78 1. ZAKONSKA OSNOVA Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 76. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: - opći dio proračuna koji sadrži Sažetak, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, - posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, - izvještaj o korištenju proračunske zalihe, - izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka općeg i posebnog dijela proračuna. Financiranje javnih rashoda Općine Sirač u 2022. godini izvršeno je na osnovu Proračuna Općine za 2022. godinu koji je donesen na Općinskom vijeću 21.12.2021. godine na 9. sjednici, a objavljen u "Županijskom glasniku", broj 12/21 od 28. prosinca 2021. godine, te prvih Izmjena i dopuna Proračuna 2021. godine, usvojenih na 10. sjednici od 11.03.2022. godine, a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 2/22 od 29.03.2022. godine, te drugih Izmjena i dopuna Proračuna 2021. godine, usvojenih na 15. sjednici od 07.07.2022. godine, a objavljene su u "Županijskom glasniku", broj 06/22 od 23.08.2022. godine. U nastavku se obrazlaže Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2022. godinu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=