ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 49 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK 2. OPĆI DIO PRORAČUNA 2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentira se na temelju nastanka događaja, priznaje se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava na račun u razdoblju na koje se odnose. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Ostvareni prihodi i primici Općine Sirač za prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 6.372.014,93 kn, što je povećanje za 772.688,72 kn u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Struktura prihoda je sljedeća: • prihod poslovanja 6.371.194,67 kn • prihod od prodaje nefinancijske imovine 820,26 kn. U nastavku je dan grafički prikaz ostvarenih prihoda u odnosu na prošlu godinu. Graf 1. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Sirač u razdoblju 01.01.-30.06.2022. g. 2.1.1. PRIHODI OD POREZA Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Sirač), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine i mjera fiskalnog izravnanja. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima. U prvih šest mjeseci 2022. godine prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.348.317,38 kn. U nastavku je dan grafički prikaz ostvarenih Prihoda od poreza za 06/2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=