ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 64 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 • Sredstva nisu ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine za izvanredne troškove koji mogu nastati za potrebe održavanja groblja i mrtvačnica. Od osnivanja Ustanove Komus Sirač ista podmiruje spomenute troškove iz prihoda od grobne naknade. Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina Ostvarena sredstva u iznosu od 9.116,25 kuna. • Aktivnost A100134 Održavanje čistoće javnih površina u iznosu 9.116,25 kn za čišćenje površina javne namjene (osim javnih cesta), koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina (od otpada, snijega, leda i dr.). Program 1033 Održavanje javne rasvjete Ostvarena sredstva u iznosu od 88.987,42 kuna. • Aktivnost A100135 Održavanje javne rasvjete u iznosu 88.987,42 kn za upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete (podmirivanje troškova električne energije na javnim površinama). Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Ostvarena sredstva u iznosu od 30.100,00 kuna. Program 1036 Nabava kamenog materijala Ostvarena sredstva u iznosu od 6.390,94 kune za obavljanje komunalne djelatnosti nabave kamenog materijala temeljem čl.48., 49., i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Općina Sirač u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15, 144/21), sredstva proračunske pričuve mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna, a u Općini Sirač za 2022. godinu planirana su u iznosu od 20.000,00 kn. O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunska pričuva nije korištena u prvom polugodištu 2022. godine. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Općina Sirač u 2022. godini nije davala jamstva niti je imala izdatke po danim jamstvima. Izvještaj o obvezama i obračunatim potraživanjima OBVEZE Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja 01.01.2022. Račun 1.345.740,81 kn Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju 4.251.402,54 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 5.116.182,56 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 480.960,79 kn Obveze za materijalne rashode 232 10.389,20 kn Obveze za zaposlene 231 0,01 kn Obveze tekuće obveze 239 73.284,74 kn Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 83.673,95 kn

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=