ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 65 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Obveze za rashode poslovanja 23 256.038,15 kn Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24 141.248,69 kn Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 397.286,84 kn OBRAČUNATA POTRAŽIVANJA Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni 96 674.562,34 kn Obračunati prihodi od nefinancijske imovine - nenaplaćeni 97 15.057,26 kn Obračunati prihodi Općine Sirač 96, 97 689.619,60 kn Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 331.237,03 kn. Proračunski korisnici Općina Sirač nema proračunske korisnike jer su Vijeća nacionalnih manjina uključena u proračun sa svim prihodima i rashodima. Dječji vrtić je pri Osnovnoj školi i proračunski je korisnik Bjelovarsko-bilogorske županije. Obrazloženje manjka/viška prihoda: Račun Opis Šifra Ostvareno Ostvareno Index 06/2021 g. 06/2022 g. 6 Prihodi poslovanja 6 5.596.737 6.371.194,67 113,8 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 2.634 820,26 31,1 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8 300.000 0,00 0 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI X678 5.899.371 6.372.014,93 108,0 3 Rashodi poslovanja 3 3.536.631 3.188.855,59 90,2 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 2.993.335 847.780,55 28,3 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 5 0,00 174.422,72 - UKUPNO RASHODI I IZDACI Y345 6.529.966 4.211.058,86 64,5 922 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA X005 0 2.160.956,07 922 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – 9221- 330.719 0,00 0 PRENESENI 9222 922 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA – 9222- 0,00 1.066.187,93 0 PRENESENI 9221 922 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - RASPOLOŽIVI X006 0,00 1.094.768,14 0 922 MANJAK PRIHODA PRIMITAKA ZA POKRIĆE X006 299.876 0,00 0 Utvrđen manjak prihoda i primitaka poslovanja iz 2021. godine u iznosu od 1.066.187,93 kn prenosi se u 2022. godinu. Manjak se pokriva ostvarenim prihodom u iznosu od 2.160.956,07 kn (od pomoći države za Sufinanciranje projekta za Dom Šibovac i Financiranje Programa Zaželi). Sa 30.06.2022. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.094.768,14 kn. Novčana sredstva Stanje svih novčanih sredstava na dan 30.06.2022. godine iznosi 1.360.016,98 kuna, kako slijedi: Redovni žiroračun Općine 1.265.362,66 kuna Žiroračun Programa "Zaželi" 93.181,63 kuna Žiroračun Dom Šibovac 0,00 kuna Kunska blagajna 1.472,69 kuna Prijelazni račun 0,00 kuna Obrazloženje je sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=