ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 66 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Popis grafova Graf 1. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Sirač u razdoblju 01.01.-30.06.2022. g. Graf 2. Pregled ostvarenih prihoda od poreza Općine Sirač od 01.01.-30.06. 2022. g. Graf 3. Pregled ostvarenih prihoda od pomoći Općine Sirač od 01.01.-30.06. 2022. g. Graf 4. Pregled ostvarenih prihoda od imovine Općine Sirač od 01.01.-30.06.2022. g. Graf 5. Prikaz ostvarenih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Općine Sirač od 01.01.-30.06.2022. g. Graf 6. Ostvareni rashodi i izdatci Općine Sirač od 01.01.-30.06.2022. g. Popis tablica Tablica 1. Prikaz ostvarenih prihoda od poreza Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 2. Prikaz ostvarenih pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 3. Prikaz ostvarenih prihoda od imovine Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 4. Prikaz ostvarenih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 5. Prikaz ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 6. Prikaz ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 7. Prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 8. Izvršeni rashodi i izdaci proračuna Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 9. Izvršeni rashodi za zaposlene Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 10. Izvršeni materijalni rashodi Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 11. Izvršeni financijski rashodi Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 12. Izvršene subvencije Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 13. Izvršene pomoći Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 14. Izvršene naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 15. Izvršeni ostali rashodi Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 16. Izvršeni rashodi za nabavu ne proizvedene imovine Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 17. Izvršeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Općine Sirač za 06/2022. godine Tablica 18. Izvršeni rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Općine Sirač za 06/2022. godine 78. Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), članka 32. i 94. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 1/18, 3/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici održanoj 24.10.2022. godine donosi: ODLUKU o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Članak 1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Članak 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Članak 3. Ova Odluka objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama Općine Sirač, a stupa na snagu osam dana od dana objave. KLASA: 400-01/22-01/4 URBROJ: 2103-17-01-22-4 Sirač, 24.10.2022. godine Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=