ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 67 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK 79. Temeljem članka 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici održanoj 24. listopada 2022. godine donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač Članak 1. Poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač, KLASA: 320-02/21-01/23, URBROJ: 2103-17-01-22-11 od 24.01.2022. godine. Članak 2. O poništenju javnog natječaja iz članka 1. ove Odluke obavijestit će se Bjelovarsko-bilogorska županija i Ministarstvo poljoprivrede. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se "Županijskom glasniku". OBRAZLOŽENJE Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Sirač o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač, KLASA: 320-02/21-01/23, URBROJ: 2111/04-01-21-9 od 21.12.2021. godine, raspisan je 24. siječnja 2022. godine, Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač. Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Sirač. Rok za dostavu ponude bio je 30 dana od dana objave natječaja. U natječajnom roku pristiglo je ukupno 18 ponuda. Javno otvaranje provedeno je 08. travnja 2022. godine. Ponude su pregledane i ocijenjene, te je Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Sirač izradilo prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude. Uslijed upućenih zahtjeva i prijedloga pojedinih ponuditelja na sjednici Općinskog vijeća, te dobivenog mišljenja Ministarstva poljoprivrede i angažirane tvrtke za stručnu podršku, radi nemogućnosti nedvojbenog odabira, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. KLASA: 320-02/21-01/23 URBROJ: 2103-17-01-22-68 Sirač, 24.10.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 80. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a po prijedlogu predsjednika općinskog vijeća Branimira Milera o pokretanju postupka izrade akumulacije na vodotoku Bijela, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici održanoj dana 24. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK I. Općinsko vijeće Općine Sirač prihvaća prijedlog predsjednika općinskog vijeća Branimira Milera o pokretanju postupka izrade akumulacije za prihvat viška vode na vodotoku Bijela u svrhu vodoopskrbe, te sprečavanja ugroze flore i faune vodotoka u sušnom razdoblju. II. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 325-02/22-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-1 Sirač, 24.10.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 81. Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici održanoj dana 24. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK I. Općinsko vijeće Općine Sirač prihvaća prijedlog Općinskog načelnika da se u Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji uvrsti potpora za obnovljive izvore energije. II. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 371-01/22-01/4 URBROJ: 2103-17-01-22-1 Sirač, 24.10.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=