ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 68 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 82. Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici održanoj 03.11.2022. godine donosi: ODLUKU O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2022. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. U Proračunu Općine Sirač za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) članak 1. mijenja se i glasi: Plan Povećanje/ Novi plan Indeks 2022. g. smanjenje 2022. g. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 14.316.840,58 kn 386.512,13 kn 14.703.352,71 kn 102,70% Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 kn 0,00 kn 297.000,00 kn 100,00% UKUPNO PRIHODA 14.613.840,58 kn 386.512,13 kn 15.000.352,71 kn 102,64% Rashodi poslovanja 8.997.844,52 kn 120.612,56 kn 9.118.457,08 kn 101,34% Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.375.385,48 kn 265.899,50 kn 4.641.284,98 kn 106,08% UKUPNO RASHODA 13.373.230,00 kn 386.512,06 kn 13.759.742,06 kn 102,89% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.240.610,58 kn 0,07 kn 1.240.610,65 kn 100,00% RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina -1.066.187,93 kn 0,00 kn -1.066.187,93 kn 100,00% Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju -1.066.187,93 kn 0,00 kn -1.066.187,93 kn 100,00% RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 174.422,65 kn 0,07 kn 174.422,72 kn 100,00% NETO FINANCIRANJE -174.422,65 kn -0,07 kn -174.422,72 kn 100,00% VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 176,92% Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračuna Općine Sirač za 2022. g. u IV. Izmjenama i dopunama povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi: A. Račun Prihoda i primitaka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 14.316.840,58 386.512,13 14.703.352,71 102,70% 61 Prihodi od poreza 6.044.328,90 -142.509,00 5.901.819,90 97,64% 611 Porez i prirez na dohodak 5.868.328,90 -162.809,00 5.705.519,90 97,23% 613 Porezi na imovinu 145.000,00 20.300,00 165.300,00 114,00% 614 Porezi na robu i usluge 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=