ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 69 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.723.800,00 565.143,56 5.288.943,56 111,96% 633 Pomoći iz proračuna 2.385.800,00 -149.209,00 2.236.591,00 93,75% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 118.000,00 -33.882,72 84.117,28 71,29% 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00% 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.030.000,00 748.235,28 2.778.235,28 136,86% 64 Prihodi od imovine 851.211,68 -1.019,48 850.192,20 99,88% 641 Prihodi od financijske imovine 40.760,00 0,00 40.760,00 100,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 809.701,68 -1.019,48 808.682,20 99,87% 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 750,00 0,00 750,00 100,00% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.553.000,00 -35.829,00 2.517.171,00 98,60% 651 Upravne i administrativne pristojbe 500,00 0,00 500,00 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.942.500,00 -70.829,00 1.871.671,00 96,35% 653 Komunalni doprinosi i naknade 610.000,00 35.000,00 645.000,00 105,74% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 137.500,00 726,05 138.226,05 100,53% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 42.500,00 500,00 43.000,00 101,18% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 95.000,00 226,05 95.226,05 100,24% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 683 Ostali prihodi 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 297.000,00 0,00 297.000,00 100,00% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 147.000,00 0,00 147.000,00 100,00% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 0,00 UKUPNO 14.613.840,58 386.512,13 15.000.352,71 102,64% A. Račun Rashoda i izdataka Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 3 Rashodi poslovanja 8.997.844,52 120.612,56 9.118.457,08 101,34% 31 Rashodi za zaposlene 1.348.800,00 167.413,88 1.516.213,88 112,41% 311 Plaće (Bruto) 995.000,00 203.649,55 1.198.649,55 120,47% 312 Ostali rashodi za zaposlene 171.300,00 -50.451,29 120.848,71 70,55% 313 Doprinosi na plaće 182.500,00 14.215,62 196.715,62 107,79% 32 Materijalni rashodi 4.177.539,52 -29.336,82 4.148.202,70 99,30% 321 Naknade troškova zaposlenima 240.800,00 -100.242,56 140.557,44 58,37% 322 Rashodi za materijal i energiju 616.739,52 97.820,36 714.559,88 115,86% 323 Rashodi za usluge 3.044.341,00 -77.511,38 2.966.829,62 97,45% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.307,00 -1.240,00 8.067,00 86,68% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 266.352,00 51.836,76 318.188,76 119,46%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=