ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 70 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 34 Financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00% 35 Subvencije 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.307.055,00 1.280,00 1.308.335,00 100,10% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 1.087.055,00 1.280,00 1.088.335,00 100,12% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 433.950,00 18.200,50 452.150,50 104,19% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 433.950,00 18.200,50 452.150,50 104,19% 38 Ostali rashodi 1.397.500,00 -36.945,00 1.360.555,00 97,36% 381 Tekuće donacije 807.500,00 13.930,00 821.430,00 101,73% 382 Kapitalne donacije 390.000,00 0,00 390.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 180.000,00 -50.875,00 129.125,00 71,74% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.375.385,48 265.899,50 4.641.284,98 106,08% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 398.000,00 305.927,50 703.927,50 176,87% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 248.000,00 305.927,50 553.927,50 223,36% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.904.250,00 28.133,00 1.932.383,00 101,48% 421 Građevinski objekti 1.102.000,00 0,00 1.102.000,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 541.250,00 28.133,00 569.383,00 105,20% 423 Prijevozna sredstva 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.073.135,48 -68.161,00 2.004.974,48 96,71% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.058.135,48 -68.161,00 1.989.974,48 96,69% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 174.422,65 0,07 174.422,72 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 174.422,65 0,07 174.422,72 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 174.422,65 0,07 174.422,72 100,00% UKUPNO 13.547.652,65 386.512,13 13.934.164,78 102,85% B. Račun financiranja/zaduživanja Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -174.422,65 -0,07 -174.422,72 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova -174.422,65 -0,07 -174.422,72 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti -174.422,65 -0,07 -174.422,72 100,00% UKUPNO -174.422,65 -0,07 -174.422,72 100,00% Članak 3. U Posebnom dijelu IV. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sirač za 2022. godinu, rashodi i izdaci se povećavaju odnosno smanjuju unutar proračuna rashoda izdataka na sljedećim programima i aktivnostima:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=