ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 7 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 3.1. Navedite na koji ste na"in proveli vrednovanje (evaluaciju) uspje%nosti jednokratne aktivnosti u izvje%tajnom razdoblju. (Jeste li proveli interno organizacijsko ili vanjsko, neovisno vrednovanje? Tko je proveo vrednovanje? Jesu li sudionici popunjavali evaluacijske listi"e? Ako jesu, koji su rezultati analize.) 3.2. Ukratko prika!ite rezultate vrednovanja aktivnosti te metode kori%tene u procesu vrednovanja. 4. Odr'ivost projekta 4.1. Na koji na"in #e se koristiti rezultati jednokratne aktivnosti nakon zavr%etka provedbe? Postoji li plan nastavka jednokratnih aktivnosti? 5. Prora(un jednokratne aktivnosti i financijski izvje%taj za izvje%tajno razdoblje 5.1. Navedite glavne napomene vezano uz financijski izvje%taj i eventualno odstupanje od planiranog prora"una jednokratne aktivnosti. 5.2. Je li se potro%nja financijskih sredstava odvijala prema planiranom prora"unu ili ste imali te%ko#a? Navedite te%ko#e na koje ste nai%li. Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 3. Pra&enje i vrednovanje uspje%nosti jednokratne aktivnosti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=