ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 71 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK II - POSEBNI DIO PRORAČUNA - Rashodi i izdatci Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 702.879,65 75.292,82 778.172,47 110,71% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 453.322,65 26.002,82 479.325,47 105,74% Izv 1 5 Program 1001 Javna uprava 431.322,65 26.002,82 457.325,47 106,03% Akt. A100001 Redovne aktivnosti Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 191.000,00 17.636,50 208.636,50 109,23% 32 Materijalni rashodi 191.000,00 17.636,50 208.636,50 109,23% 323 Rashodi za usluge 134.000,00 17.636,50 151.636,50 113,16% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00% Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 51.900,00 8.366,25 60.266,25 116,12% 32 Materijalni rashodi 51.900,00 8.366,25 60.266,25 116,12% 323 Rashodi za usluge 1.900,00 2.235,00 4.135,00 217,63% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 6.131,25 56.131,25 112,26% Akt. A100060 Ostale prigodne proslave Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100069 Savjet mladih Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% Akt. A100161 Povrat državnog zajma po godišnjoj prijavi Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 174.422,65 0,07 174.422,72 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 174.422,65 0,07 174.422,72 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 174.422,65 0,07 174.422,72 100,00% Program 1002 Izbori 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% Akt. A100063 Izbori za mjesne odbore Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 241.757,00 49.290,00 291.047,00 120,39% Izv 1 5 Program 1003 Javna uprava i administracija 241.757,00 49.290,00 291.047,00 120,39% Akt. A100004 Redovan rad Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 214.757,00 49.530,00 264.287,00 123,06% 31 Rashodi za zaposlene 156.000,00 50.330,00 206.330,00 132,26% 311 Plaće (Bruto) 126.000,00 50.330,00 176.330,00 139,94% 313 Doprinosi na plaće 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=