ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 83 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 GLAVA 00204 KOMUNALNI POGON 0,00 2.000,00 2.000,00 Izv 1 Program 1015 Javna uprava - komunalna djelatnost 0,00 2.000,00 2.000,00 Akt. T100047 Održavanje strojeva i opreme Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 0,00 2.000,00 2.000,00 32 Materijalni rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 1.500,00 1.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 500,00 500,00 UKUPNO 13.547.652,65 386.512,13 13.934.164,78 102,85% Članak 4. IV. Izmjene proračuna Općine Sirač za 2022. godinu objaviti će se u "Županijskom glasniku" i na Internet stranicama Općine Sirač, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave. Bilješke uz IV. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu Četvrte izmjene i dopune Proračuna potrebne su zbog povećanja izdataka i realizacije novih projekata. Prihode smo povećali za 386.512,13 kuna te novi plan iznosi 15.000.352,71 kn. OPĆI DIO PRORAČUNA Prihodi i primici Konto 61 Prihodi od poreza su smanjeni u iznosu od 142.509,00 kuna zbog manjeg izvršenja na dan (17.10.2022.g.) te sada iznose 5.901.819,90 kn. Unutar te skupine poreza došlo je do smanjenja poreza i prireza na dohodak za 162.809,00 kn i do povećanja poreza na imovinu za 20.300,00 kn. Konto 63 Prihodi od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećani su u iznosu od 565.143,56 kuna te sada iznose 5.288.943,56 kn. Smanjene su pomoći iz proračuna i od subjekata unutar općeg proračuna, ali su povećane pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Zaprimili smo sredstva u iznosu od 655.015,15 kn za Program Zaželi faza II, koji je završen 21.09.2022. godine. Također su nam uplaćena sredstva za Društveni dom Šibovac u iznosu od 1.793.216,56 kn i za Staze na groblju Sirač u iznosu od 169.183,35 kuna. Konto 64 Prihodi od imovine su smanjeni za 1.019,48 kn te sada iznose 850.192,20 kn sukladno dosadašnjem izvršenju. Konto 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su smanjeni za 35.829,00 kn te sada iznose 2.517.171,00 kn. Manji su prihodi po posebnim propisima za 70.829,00 kn zbog izvršenja na današnji dan, ali su povećani Prihodi za komunalni doprinos i naknade za 35.000,00 kn. Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija su povećani za 726,05 kn te sada iznose 138.226,05 kn. POSEBNI DIO PRORAČUNA U Posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su prema programima, aktivnostima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja gdje je vidljivo svako povećanje ili smanjenje rashoda i izdatka kako slijedi: 01. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 101 OPĆINSKO VIJEĆE Program Javna uprava se povećava za 26.002,82 kn te sada iznosi 457.325,47 kn, a odnosi se na:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=