ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 89 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK 84. Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22, 119/22), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine, broj 71/10) i Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 03.11.2022. godine, donijelo je: I. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2022. godinu Članak 1. U Programu javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2022. ("Županijski glasnik", broj 12/21) u članku 2., točka 2. Stipendiranje učenika i studenata mijenja se i glasi: R Plan 2022. g. Povećanje/ Novi plan smanjenje 2022. g. 2. Stipendiranje učenika i studenata Stipendiranje učenika 233 4.200,00 14.000,00 18.200,00 Stipendiranje studenata 234 25.200,00 4.200,00 29.400,00 Ukupno: 29.400,00 18.200,00 47.600,00 Članak 2. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 550-01/21-01/5 URBROJ: 2103-17-02-22-2 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 85. Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 03.11.2022. godine, donijelo je II. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2022. godinu Članak 1. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g. ("Županijski glasnik", broj 12/21) u članku 2. u točci 1. Održavanje nerazvrstanih cesta mijenja se i glasi: R.br. Opis R Plan Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 852.000,00 -99.605,00 652.395,00 1.1. materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (nabava kamenog materijala) 775 100.000,00 0,00 100.000,00 Komunalna naknada i šumski doprinos

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=